no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق اقسام دادرسی و اقسام جلسه


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق اقسام دادرسی و اقسام جلسه
doc
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶
هر صفحه 92 تومان
تعداد صفحات: 27 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق اقسام دادرسی و اقسام جلسه


دانلود تحقیق اقسام دادرسی و اقسام جلسه

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۷ صفحه

 خلاصه ای از فایل

دادرسی عادی

نوعی از دادرسی است که اساس کار بر تبادل لوایح نهاده شده است. در این نوع دادرسی از هیچ یک از طرفین دعوی دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود، مگر بنا به ضرورت ، یعنی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است.  به همین جهت به این نوع دادرسی را، « دادرسی غیر حضوری»  یا « دادرسی کتبی »  نیز می گویند.

در دادرسی عادی ، مدیر دفتر دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تکمیل از جانب خواهان، یک نسخه از آنرا در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر آن را جهت ابلاغ به خوانده یا خواندگان به اداره ابلاغ یا مامور ابلاغ تسلیم می کند.  خوانده موظف است ظرف ده روز پس از ابلاغ ، پاسخ کتبی خود را در دو نسخه به دفتر دادگاه ارسال کند تسلیم نماید.  مدیر دفتر پس از وصول پاسخ خوانده یک نسخه ی آن را در پرونده ضبط و نسخه دیگر راظرف دو روز برای خواهان می فرستد، خواهان اگر مطلب جدیدی داشت باید ظرف ده روز بعد از وصول پاسخ خوانده ، مراتب را در دو نسخه تنظیم و به دفتر دادگاه ارسال دارد. در اینجا   مدیر دفتر ، مجدداً یک نسخه را در پرونده نگه داشته نسخه دیگر را برای خوانده می فرستند .

خوانده اگر پاسخی داشت باید ظرف ده روز پس از وصول ، پاسخ خود را در یک نسخه مرقوم و به دفتر دادگاه ارسال نماید مدیر دفتر پس از انجام تبادل لوایح ، پرونده را به نظر رئیس دادگاه رسانید.   رئیس دادگاه پس از ملاحظه لوایح و بررسی مدارک ابرازی رای مقتضی صادر می نماید. در سیستم قضایی ایران تا سال ۱۳۵۸ دو نوع دادرسی عادی و اختصاری در محاکم اجرا می شد . اما حسب ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.

از طرفی با تصویب قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ کلیه قواعد مربوط به دادرسی عادی از سیستم قضایی ایران خذف گردید . در ماده ۶۴ قانون جدید آمده است: « مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آنرا فورا در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید…

امروزه گونه ای دادرسی عادی صرفا در دیوان عالی کشور ، دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عدالت اداری وجود دارد (موضوع مواد ۳۴۶و ۳۸۵ ق.آ.د.م و ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری) و رسیدگی در محاکم عمومی به جز رسیدگی به دعوای خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته بصورت اختصاری و بدون تبادل لوایح صورت می گیرد (موضوع ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م) هر چند که روش دادرسی عادی در طول تاریخ دادرسی در ایران بنا به دلایلی از جمله بیسوادی عادی حداقل در یک قسم از دعاوی که ماهیت قضایی عمیقی ندارند مانند دعوی تعدیل اجاره بها ، تخلیه به لحاظ انقضای مدت ، مطالبه وجه فرضا تا بیست میلیون ریال ، دعوی تغییر نام ، الزام به تنظیم سند رسمی و … می تواند در جهت تسریع در امور و جلوگیری از مراجعات فراوان و بی دلیل مردم و صرف هزینه های زیاد و فساد ناشی از آن و … راه حل خوبی باشد.

فهرست

گفتار اول- اقسام دادرسی.. ۱

الف : دادرسی عادی و اختصاری.. ۱

اقسام دادرسی : ۱

۱ – دادرسی عادی.. ۱

۲- دادرسی اختصاری.. ۳

ب: دادرسی فوری.. ۴

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص… ۵

۱ – دادرسی بدون تشریفات خاص… ۵

۲ – دادرسی با تشریفات خاص… ۷

گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی.. ۸

اقسام جلسه ی دادرسی.. ۹

۱– جلسه ی  دادرسی عادی.. ۹

۲– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت.. ۱۰

۳- جلسه ی دادرسی فوق العاده ۱۰

۴– جلسه ی اداری.. ۱۱

۵- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی.. ۱۱

مبحث سوم : تشریفات و اوصاف جلسه ی دادرسی.. ۱۲

گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی.. ۱۲

الف : چگونگی تعیین جلسه. ۱۲

ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی.. ۱۵

ج- جریان جلسه ی دادرسی.. ۱۷

د-  پایان جلسه ی دادرسی.. ۲۳

گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی.. ۲۴

الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی.. ۲۴

ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی.. ۲۵

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *