no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
doc
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 50 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن


دانلود تحقیق در مورد مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۰ صفحه

 خلاصه ای از فایل

طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.

فهرست

۲-۱- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی.. ۱

۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۱

۲-۱-۱-۱-مفهوم نظریه تقصیر. ۱

۲-۱-۱-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر. ۲

۲-۱-۲- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۴

۲-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر. ۴

۲-۱-۲-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر. ۵

۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۵

۲-۱-۳-۱- مفهوم نظریه تضمین حق. ۵

۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق. ۷

۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۷

۲-۲-۱-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی.. ۸

الف:اتلاف.. ۸

ب:تسبیب.. ۸

۲-۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی.. ۹

۲-۲-۳- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۹

۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی.. ۱۰

۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۱۱

۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی.. ۱۲

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۱۳

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش… ۱۳

۲-۳-۱-۱- ضرر. ۱۳

الف: مفهوم ضرر. ۱۴

ب: شرایط ضرر قابل جبران. ۱۶

۲-۳-۱-۲- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیّت مدنی مربیان ورزشی.. ۲۳

الف:اختیارات مربیان ورزشی در تنبیه ورزشکاران. ۲۶

ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه. ۲۶

۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۲۹

الف:نظریۀ برابری اسباب و شرایط.. ۲۹

ب:نظریه حادثه مناسب و متعارف.. ۳۰

پ:نظریه حادثه مستقیم ونزدیک… ۳۱

د:نظریه حادثه مقدم در تأثیر. ۳۱

ر:نظریه تداخل حوادث.. ۳۱

۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش… ۳۲

۲-۳-۲-۱- مربی ورزشی بودن عامل ورود زیان. ۳۲

۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.. ۳۳

الف:مفهوم تقصیر. ۳۴

ب : علل رافع تقصیر. ۳۵

۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی.. ۳۶

۲-۳-۳-۱-تقصیر در نظارت.. ۳۶

الف:رعایت استانداردهای امکانات آموزشی عمومی (وسایل عمومی) ۳۶

ب:نظارت بروسیله های آموزشی شخصی.. ۳۷

پ:ساماندهی و تجانس در فعالیت های ورزشی.. ۳۸

۲-۳-۳-۲-تقصیر ناشی از آموزش… ۳۸

الف:آموزش مقررات و اصول ورزشی.. ۳۹

ب:آموزش اقدامات اولیه برای شروع ورزش… ۴۰

پ:نظارت بر فعالیتهای ورزشکاران. ۴۱

۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت.. ۴۱

الف:سلامت جسمی ورزشکاران. ۴۱

پ:شناخت قابلیت ها و رقابت های متناسب باآن. ۴۲

د: بررسی ورزشکاران مصدوم وبیمار. ۴۳

۲-۳-۴- چگونگی تشخیص تقصیر (خطای) مربیان ورزشی.. ۴۴

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *