no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد گندم


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد گندم
doc
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶
هر صفحه 65 تومان
تعداد صفحات: 39 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد گندم


دانلود تحقیق در مورد گندم

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۳۹ صفحه

 خلاصه ای از فایل

اثرات تنش کمبود آب بر گیاه

 تنش خشکی در مقایسه با سایر تنش‌ها ناگهانی اتفاق می‌افتد ولی گسترش آن تدریجی است، به طوری که تنش در انتهای دوره ی بروز خشکی شدت می‌یابد، برگهای رشد یافته در شرایط کمبود آب معمولاً کوچکتر بوده و سطح ویژه برگ[۱] کاهش پیدا می‌نماید (سیادت و همکاران، ۱۳۷۷؛ حسین پور و همکاران، ۱۳۸۲). تنش بر شاخص سطح برگ و سرعت رشد آن نیز اثر داشته به طوری که باعث کاهش ۲۵ درصدی شاخص سطح برگ در ذرت و ۲۰درصد در سورگوم شده است (حسین پور و همکاران، ۱۳۸۲، سایر، ۱۹۹۴).

وزن دانه گندم از فتوسنتز جاری و حرکت و انتقال مجدد موادی که به ترتیب قبل و بعد از گرده‌افشانی در اندام‌های رویشی ذخیره شده و در دوره رشد خطی دانه، به دانه منتقل می‌شوند تأمین می‌شوند. مجموع مواد پرورده‌ای که طی دو فرایند حرکت مجدد و انتقال مجدد به دانه منتقل می‌گردد، توزیع مجدد نامیده می‌شود. در شرایط بروز تنش، سهم پشتیبانی وزن دانه از طریق توزیع مجدد مواد از اندامهای رویشی بیشتر می‌شود. مقدار و سهم توزیع مجدد به شدت و اثر آن روی فتوسنتز و همچنین خصوصیات ژنتیکی گیاه بستگی دارد (بلوم و ابرکون، ۱۹۸۱؛  طوسی مجرد و قنادها، ۱۳۸۵).

به موازات رشد دانه گندم، کربوهیدرات‌های محلول بیشتری از بافت‌های مختلف گیاه به سمت دانه حرکت می‌کنند، این حرکت از نظر مقدار سهم آن در وزن دانه در شرایط تنش خشکی بیشتر می‌شود (طوسی مجرد و قنادها، ۱۳۸۵؛ گرانت، ۱۹۹۲). بنابراین توزیع مجدد کربوهیدرات‌هایی که قبل و بعد از گرده‌افشانی در اندام‌های رویشی ذخیره می‌شوند، یک بافر مهم تعدیل تغییرات عملکرد دانه گندم در شرایط بروز تنش در دوره پر شدن به شمار می‌رود (طوسی مجرد و قنادها، ۱۳۸۵؛ جودل و همکاران، ۱۹۸۲). به دلیل سرعت بیشر توزیع مجدد مواد در شرایط تنش، انباشت مقدار مناسبی از کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی در ساقه و سایر اندامهای رویشی گیاه برای پشتیبانی تجمع مواد در دانه از طریق این فرایند ضروری است. این مسأله بخصوص در شرایط تشدید تنش اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا در چنین شرایطی فتوسنتز جاری به شدت کاهش یافته، و به موازات آن بستگی وزن دانه به این فرایند نقصان می‌یابد (پلاتا و همکاران، ۱۹۹۴).

کاهش سرعت سوخت و‌ساز دی‌اکسیدکربن، کاهش میزان هدایت روزنه‌ای و کاهش کارایی مصرف آب از عوامل دخیل در کاهش عملکرد گیاه در شرایط خشکی می‌باشد (گنزالز و همکاران، ۲۰۰۵). کاهش میزان هدایت روزنه‌ای در اثر تنش خشکی را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم و غیر مستقیم کمبود آب بر وضعیت سلولهای محافظ روزنه دانست (سیروس و همکارن، ۲۰۰۴). خشکی باعث کاهش قطر آوند چوبی و تغییر در اجزای انتقال دهنده مسیر تعرق (ریشه، اندامهای هوایی و روزنه‌ها) نیز می‌شود که این امر در نهایت باعث کاهش میزان جریان آب از ریشه به اندامهای هوایی خواهد شد (تارومینگ کنگ و کتو، ۲۰۰۳). در واقع در شرایط خشکی ترکیبی از عوامل روزنه‌ای و غیر روزنه‌ای باعث کاهش میزان فتوسنتز خالص می‌شود (کوابیس و همکاران، ۱۹۹۵). بنابراین تنش خشکی و عوامل ابتدایی در کاهش مقدار فتوسنتز خالص عمل می‌کند (توماس و تورنر،   ۲۰۰۱؛ لی و همکاران، ۲۰۰۴؛ حاجی دیمیتریو و همکاران، ۲۰۰۵). البته باید توجه داشت که بسته شدن روزنه‌ها نوعی ساز و‌کار دفاعی جهت کاهش هدر روی آب است که البته منجر به کاهش عملکرد نیز خواهد شد (کوابیس و همکاران، ۱۹۹۵). نتایج یک سری از تحقیقات حاکی از عمل کردن هورمون ABA به عنوان یک علامت زیستی اعلام شده از طرف ریشه است، که باعث بسته شدن روزنه‌ها در شرایط خشکی می‌شود (لیو و همکاران، ۲۰۰۴).

گیاهانی که قبل از گرده‌افشانی نیز در شرایط تنش قرار دارند معمولاً به دلیل نقصان فتوسنتز، مواد کمتری در اندامهای رویشی آنها ذخیره می‌شود، اما حتی در همین وضعیت ممکن است سهم نسبی توزیع مجدد در شرایط تنش نسبت به شرایط مطلوب بیشتر باشد (بلاک و همکاران، ۱۹۸۴؛ حسین و همکاران، ۱۹۹۰؛ داویدسون و همکاران، ۱۹۹۳؛ طوسی مجرد و قنادها، ۱۳۸۵).

گیونتا و همکاران (۱۹۹۵) با بررسی اثر تنش خشکی بر روی چگونگی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در ارقام مختلف گندم گزارش نمودند که علی‌رغم کاهش معنی‌دار عملکرد بیولوژیک در شرایط تنش خشکی در مرحله گلدهی، تنش رطوبتی اثر قابل توجهی روی توزیع مواد فتوسنتزی بین برگها، سنبله‌ها، خوشه‌ها و ساقه‌ها نداشت (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴)

کاهش سطح برگ در اثر تنش خشکی نیز باعث کمتر شدن میزان جذب نور به وسیله گیاه و افزایش دمای سطح خاک خواهد شد این شرایط با کاستن از میزان فتوسنتز و افزایش مقدار تلفات تبخیر آب، از عوامل محدود کننده رشد گیاه محسوب می‌شوند، از طرفی وجود فضاهای خالی بیشتر در اثر تنش خشکی، شرایط را در جهت رشد علفهای هرز مقاومتر به خشکی فراهم می‌کند، که آنها نیز رقیبانی برای استفاده از نور، آب و عناصر غذایی خواهند بود (کاکیر، ۲۰۰۴). در ضمن گیاه در شرایط خشکی نمی‌تواند از آب موجود هم استفاده خوبی به عمل آورد. این امر با کاهش کارایی مصرف آب اثبات می‌شود (شاهین و همکاران، ۲۰۰۵).

زمانی که لایه رویی خاک خشک می‌شود، میزان جذب عناصر از این لایه کاهش می‌یابد و ذخیره غذایی لایه‌های زیرین جهت رشد گیاه اهمیت پیدا می‌کند (زبیدی و همکاران، ۱۹۹۹). تنش خشکی باعث کاهش جمعیت موجودات خاک نیز می‌شود. در این میان موجوداتی که دامنه بردباری کمتری دارند بیشتر متضرر می‌شوند (لیندبرگ و بنگتسون، ۲۰۰۵).  نتایج نشان می‌دهد که سرعت و مدت پر شدن دانه گندم همبستگی شدیدی به عوامل محیطی از جمله تنش خشکی دارد (پاک نژاد، ۱۳۸۶).  به طوریکه اعمال شرایط تنش خشکی موجب کاهش شدید مدت پر شدن دانه و افزایش سرعت پر شدن دانه گندم شده است.  به طور کلی در ارزیابی اثر مؤلفه‌های مؤثر بر وزن دانه،  به نظر می‌رسد سرعت انباشت مواد در دانه نسبت به سایر مؤلفه‌ها اثر بیشتری دارد. وقوع تنش در مرحله گل‌دهی و دانه‌بندی دوره پر شدن دانه را کوتاه‌تر و سرعت پر شدن دانه را افزایش می‌دهد و دوره پر شدن را ۱۰ تا ۱۱ روز کوتاه‌تر می‌کند (پاک نژاد، ۱۳۸۶).

در مجموع بهره گیری از ترکیبات سوپرجاذب به تنهایی یا در کنار سایر روش های آبیاری یکی از راههای پیشنهادی جهت کاهش مصرف آب یا افزایش راندمان آبیاری جهت مناطق خشکی مانند ایران می باشد. به واسطه اهمیت گندم و نقش آن در زندگی انسان انتخاب سطوح مناسب سوپرجاذب جهت نیل به عملکردهای بهینه ضروری به نظر می رسد. در استان کهگیلویه و بویر احمد در خصوص استفاده از این مواد بر روی گندم گزارشی منتشر نشده است. بنابراین با توجه به اینکه افزایش راندمان آبیاری از عوامل بسیار مهم در افزایش تولید می باشد این امر ایجاب می کند که سطوح مناسب سوپرجاذب برای این رقم مشخص و به زارعین توصیه گردد.    

فهرست

۲-۱- مورفولوژی و فیزیولوژی گندم. ۳

۲-۱-۱- گیاه‌شناسی گندم. ۳

۲-۱-۲- تاریخچه گندم در جهان و ایران. ۴

۲-۱-۳- سازگاری.. ۵

۲-۲- مراحل مختلف زندگی گندم. ۵

۲-۲-۱- جوانه زنی.. ۶

۲-۲-۲- سبز شدن. ۷

۲-۲-۳- پنجه‌زنی.. ۷

۲-۲-۴- رشد طولی ساقه. ۸

۲-۲-۵- گل‌انگیزی.. ۹

۲-۲-۶- غلاف رفتن.. ۹

۲-۲-۷- ظهور سنبله. ۱۰

۲-۲-۸- گلدهی (گرده‌افشانی) ۱۰

۲-۲-۹- شیری شدن دانه. ۱۰

۲-۲-۱۰- خمیری شدن دانه. ۱۱

۲-۲-۱۱- رسیدن دانه. ۱۱

۲-۳- مدیریت تنش خشکی.. ۱۱

۲-۳-۱- پیش‌آگاهی.. ۱۲

۲-۳-۲- عملیات خاک ورزی مناسب.. ۱۲

۲-۳-۳- انتخاب ارقام مقاوم به خشکی.. ۱۳

۲-۳-۴- تاریخ کشت.. ۱۳

۲-۳-۵- عمق مناسب کاشت.. ۱۴

۲-۳-۶- رعایت تراکم مناسب کاشت.. ۱۴

۲-۳-۷- استفاده از مالچ.. ۱۵

۲-۳-۸- انجام صحیح آبیاری.. ۱۵

۲-۳-۹- کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها ۱۶

۲-۳-۱۰- تناوب.. ۱۶

۲-۳-۱۱- استفاده از مواد شیمیایی و آلی کاهش دهنده شدت تنش خشکی.. ۱۷

۲-۳-۱۲- تأمین حاصلخیزی خاک.. ۱۸

۲-۳-۱۳- استفاده از اصلاح‌کننده‌های خواص فیزیکی خاک.. ۱۸

۲-۴- اثرات تنش کمبود آب بر گیاه ۲۵

 دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *