no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی
doc
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶
هر صفحه 85 تومان
تعداد صفحات: 53 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی


دانلود سمینار حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۳ صفحه

 خلاصه ای از فایل

حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.  بند الف ماده ۱۰۷ جانشین ماده ۱۲۳ قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت :  «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند» . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده ۱۰۷ تعیین شده و ان « تا اولین جلسه دادرسی » است، که به موجب ان خواهان(  اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد.

پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره ۶۹۲ – ۳۰/۳/۳۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت »( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال ۱۳۸۳، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص ۹۹).

در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده ۳۶۳ ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد:  « چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید».  قانون گذار مقطع زمانی برای استرداد دادخواست تجدید نظر تعیین نکرده و رضایت طرف مقابل را نیز شرط استرداد دادخواست ندانسته است که علت ان محدود بودن مهلت تجدید نظر می باشد چرا که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوی  تجدید نظر منتفی شده و در نتیجه رای مورد تجدید نظر خواهی قطعی می شود.

در خصوص استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر می توان گفت با توجه به مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ ق.ا.د.م.ج همان احکام و اثاری که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد بر انها بار می شود. همچنین در مورد استرداد دادخواست واخواهی نیز باید گفت که این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی با توجه به اینکه واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است، لذا در این خصوص باید ملاک ماده ۳۶۳ ق.ج. را مد نظر قرار داد و گفت که احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود. استرداد دادخواست اعتراض ثالث نیز با توجه به ماده ۴۲۰ ق.ج. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است که در این صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. استرداد دادخواست باید در مقطع قانونی صورت بگیرد در غیر این صورت خواهان در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود(بندب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م.ج).

استرداد دادخوست مقید به زمان خاصی می باشد ، از زمان قدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی قابل استرداد می باشد.

سوالی که مطرح میشود اینکه آیا در اولین جلسه دادرسی نیز میتوان دادخواست را مسترد ساخت؟

به این سوال دو گونه پاسخ داده میشود، اگر ما بپذیریم که حرف «تا» به معنای «تا پایان» می باشد پس از اولین جلسه نیز میتوان دادخواست را مسترد کرد. با این توجیه که اگر غیر از این بود، مقنن تصریح به «تا اولین جلسه» نمیکرد و شایسته بود بیان مینمود دادخواست باید قبل از اولین جلسه استرداد شود.

پاسخ دیگر اینکه تصریح قانونگذار به «تا اولین جلسه» به معنای «تا پایان» نبوده است و اگر غیر این بود باید مانند سایر موارد به عبارت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تصریح مینمود. مضافا اینکه تا پایان اولین جلسه خوانده دفاعیات خود را مطرح می نماید و اجازه استرداد دادخواست توسط خواهان در طول دفاعیات خوانده صحیح به نظر نمیرسد. و دارای تالی فاسد خواهد بود، مگر اینکه بگوییم خواهان حق داشته باشد در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از شروع دفاع خوانده، حق استرداد دادخواست را داشته باشد.

  نتیجه اینکه به نظر میرسد در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت وفق بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی تجدید شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود. در این صورت نیز دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید.

 چرا که از شرایط جلسه اول دادرسی این است که موجبات رسیدگی در آن مهیا و فراهم باشد. اما بعد از اینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شد، استرداد دادخواست ممکن نخواهد بود.  چرا که در جلسه اول رسیدگی پرونده خواهان وارد مرحله دادرسی میشود و عنوان دعوی بر آن صادق میگردد. لذا در این مرحله استرداد داخواست دیگر معنایی ندارد. اگر خواهان متقاضی ختم پرونده باشد، باید دعوی خود را استرداد کند، نه دادخواست را.  در صورت استرداد دعوی وفق بند ب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

سوالی که مطرح میشود چنانچه قبل از جلسه اول دادرسی خواهان دادخواست خود را مسترد کند، آیا دادگاه باید منتظر بماند و در روز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادرکند؟  یا اینکه به محض استرداد دادخواست میتوان قرار ابطال آن را صادر کرد؟ در پاسخ باید گفت که با صدور قرار ابطال دادخواست به محض استرداد دادخواست و آزاد شدن وقت تعیین شده برای پرونده، میتوان وقت را برای رسیدگی به پرونده دیگر اختصاص داد.  لذا به این اعتبار صدور قرار ابطال دادخواست قبل از حلول وقت پرونده مانعی نخواهد داشت.

فهرست

حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی.. ۱

مبحث اول حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. ۲

گفتار اول حقوق خواهان.. ۳

الف   حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی.. ۳

ب حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی.. ۶

گفتار دوم : حقوق خوانده. ۱۳

الف – طرح ایراد. ۱۳

ب- طرح دعوی تقابل.. ۱۶

ج- اعتراض به بهای خواسته. ۲۰

د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی.. ۲۱

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس… ۲۳

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده. ۲۶

الف- جلب ثالث… ۲۶

ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی.. ۲۸

ج – جلب ثالث در مرحله تجدید نظر. ۲۹

د- تعرض به اصالت اسناد. ۳۱

۱- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید). ۳۱

۲- مواعد تعرض به اصالت سند.. ۳۳

مبحث دوم تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. ۳۹

گفتار اول- تکالیف خواهان.. ۴۰

الف – ارائه اصول اسناد. ۴۰

ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده. ۴۲

گفتار دوم- تکالیف خوانده. ۴۴

الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.. ۴۴

ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها ۴۶

گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی.. ۴۹

الف- حضور در جلسه و ادای توضیح.. ۴۹

۱- حضور در اولین جلسه ی دادرسی.. ۴۹

۲- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا ۵۰

ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه. ۵۲

 

 موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *