no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار در مورد فرا مواد


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار در مورد فرا مواد
doc
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 39 صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار در مورد فرا مواد


دانلود سمینار در مورد فرا مواد

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات: ۳۹ صفحه

خلاصه ای از فایل

کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی پوشیده شده با لایه ای از فراماده

در این بخش امکان استفاده از پوشش های فرامواد و پلاسمونی، برای کاهش چشم گیر سطح مقطع پراکندگی کل، از اشیا کروی مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه انتظار می رود افزایش سایز فیزیکی اشیا منجر به افزایش سطح مقطع پراکندگی کل شود، می بینیم که چگونه یک طراحی مناسب این پوشش های بدون افت فرامواد، در نزدیکی فرکانس پلاسمای آنها، منجر به کاهش چشم گیر سطح مقطع پراکندگی می شود و این اشیا را برای یک ناظر بیرونی تقریبا نامرئی یا شفاف می سازند.

فهرست

فصل اول. ۱

مقدمه. ۱

۱-۱ فراماده  چیست.. ۲

۱-۲ تاریخچه فرامواد. ۲

۱-۳ کاربردهای فراماده. ۳

۱-۴ مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فراماده. ۴

۱-۵ تاریخچه بلورهای فوتونی.. ۵

۱-۶ مفهوم بلورهای فوتونی.. ۶

شکل(۱-۱): نمونههایی از ساختارهای بلور فوتونی ]۴۳[ ۷

۱-۷ زمینه های کاربردبلورهای فوتونی.. ۸

۱-۷-۱ موج برها ۸

۱-۷-۲ میکرو کاواک ها ۸

۱-۷-۳ فیلترها ۹

۱-۷-۴ فیبرهای  بلور فوتونی.. ۹

فصل دوم. ۱۱

فرامواد. ۱۲

۲-۱ فرامواد و کاهش سطح مقطع پراکندگی.. ۱۲

شکل(۲-۱). بردارهای قطبش برای استوانه دی الکتریک و پوشش فراماده]۴۸٫[ ۱۳

۲-۲ اصول نظری برای محاسبه ضریب پراکندگی استوانه بینهایت دی.. ۱۴

الکتریک… ۱۴

شکل (۲-۲). استوانه نامحدود دیالکتریک، پوشیده شده با لایه ای از فراماده، موج تخت.. ۱۴

فرودی با زاویه  نسبت به محور x به استوانه برخورد میکند]۲۹[. ۱۴

۲-۲-۱ روابط مربوط به میدانهای الکتریکی.. ۱۵

۲-۲-۲ روابط مربوط به میدان های مغناطیسی.. ۱۷

۲-۲-۳ شرایط مرزی میدان های الکتریکی و مغناطیسی.. ۱۸

۲-۲-۴ ماتریس پراکندگی.. ۱۹

۲-۳ استوانه رسانا ( PEC ) ۲۰

۲-۴ شرایط ایجاد شفافیت برای استوانه دی الکتریک و استوانه رسانا ۲۱

۲-۴-۱ دسته بندی شرایط شفافیت برای قطبش های مختلف استوانه  بینهایت (دی.. ۲۲

الکتریک و رسانا) ۲۲

۲-۴-۲ اثبات رابطه () برای شفافیت برای استوانه دیالکتریک بینهایت.. ۲۳

۲-۵ نتایج تجربی کاهش پراکندگی از استوانه بینهایت دی الکتریک… ۲۵

پوشیده شده با لایه ای از فراماده. ۲۵

شکل(۲-۳). داده های این جدول از طریق محاسبات عددی برای کاهش سطح مقطع پراکندگی از طریق پدیده حذف پراکندگی به دست آمده است]۵۱[. ۲۶

شکل(۲-۴). نمودار تابع  برحسب ]۵۱[. ۲۷

شکل(۲-۵). نمودار تابع  برحسب  ]۵۱[. ۲۷

شکل (۲-۶). بازده پراکندگی برای حالت بدون پوشش و برای حالت با پوشش]۵۱[. ۲۸

۲-۵-۱ تحلیل حالت ایستا ۲۸

شکل (۲-۷). بازده پراکندگی کل، برای استوانه بینهایت دی الکتریک برای سه زاویه مختلف تابشی]۵۱[. ۲۹

۲-۶ کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی پوشیده شده با لایه ای از. ۳۰

فراماده. ۳۰

۲-۶-۱ پنهان سازی کره با پوشش فراماده. ۳۰

۲-۶-۲ اصول نظری کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی.. ۳۱

شکل(۲-۸) ذره کروی پوشیده شده با لایه ای از فراماده ]۴۸[. ۳۱

۲-۶-۳ نمودارهای تجربی مربوط به کاهش پراکندگی از سطح کره با پوشش فراماده. ۳۲

شکل (۲-۹) کاهش سطح مقطع پراکندگی برای کره ]۴۸[. ۳۳

شکل (۲-۱۰) کاهش پراکندگی میدان الکتریکی در صفحه xz  ]۴۸[. ۳۴

۲-۷ سیستم چند ذره ای و کاهش شدید سطح مقطع پراکندگی.. ۳۴

شکل(۲-۱۱). بیشترین مقدار   در الگوی سطح مقطع پراکندگی، برای یک سیستم شامل دو ذره. ۳۶

کروی.. ۳۶موضوعات :
فیزیک

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *