no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار ژئوپولیتیک


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار ژئوپولیتیک
doc
فروردین ۱۸, ۱۳۹۶
هر صفحه 97 تومان
تعداد صفحات: 52 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار ژئوپولیتیک


دانلود سمینار ژئوپولیتیک

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۲ صفحه

 خلاصه ای از فایل

تعاریف ژئوپولیتیک از دیدگاه های مختلف

ژئوپولیتیک علم بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست یا بررسی رابطه بین جغرافیا و سیاست است.رشته ای که به مطالعه نقش محیط جغرافیایی در تصمیم گیریهای سیاسی می پردازد،مثل تصمیم گیریهای در مورد نقش آفرینی و رقابتهای سیاسی منطقه ای و جهانی از طریق استفاده از امکانات محیط جغرافیایی.شبه علم یا نظریه ای که سیاست را وابسته به عوامل یا محیط جغرافیائی می کندو غالباّ دست آویز افراطی ترین نظریه پردازان شوینیست و امپریالیسم بوده و هدف اصلی آن،موجه ساختن اشغال زمینهای بیگانه و برده کردن سایر خلق ها است.درسال ۱۸۹۷یک آلمانی بنام فریدریش راتسل (۱۹۰۰-۱۸۴۸)کتابی در جغرافیای سیاسی منتشر کرد که بعدها شاگردان او این رشته جدیدرا ژئوپولیتیک نامیدند.راتسل اعتقاد داشت که دولت موجود زنده ای است که با تغذیه (گسترش سرزمینش)قادر به زندگی است(آقابخشی.افشاری راد،۱۳۸۶: ۲۷۰).

ژئوپولیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی،چون موقعیت جغرافیایی،شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی، وسایل ارتباط جمعی و…را در تصمیم گیریهای سیاسی، بویژه در سطح گسترده منطقه ای و جهانی،مطالعه و بررسی می کند.در این بر خورد است که به نظر می رسد عمده توجه ژئوپولیتیک به رقابتها میان “قدرتهای سیاسی” و اشکال دگرگون شونده سلسله مراتب قدرت در جهان است،سلسله مراتبی که دستاورد بازیهای سیاسی منطقه ای یا جهانی میان قدرتهاست)مجتهد زاده،۱۳۷۶: ۱۲۳).

در این راه ؛ ژئوپولیتیک از موقعیتهای جغرافیایی زمین،حساسیتهای استراتژیک دریایی و خشکی ومنابع کمیاب اقتصادی و انرژی و آبی استفاده می کند تا سیاست خارجی حکومت را پیش برد یا برتری خواهیهای سیاسی منطقه ای و جهانی قدرت را جامه عمل پوشاند.از جهتی دیگر ژئوپولیتیک،عبارت است از “جهانی اندیشی”یا مطالعه اثر گذاری متقابل قدرتها و ترتیب و توالی قدرت در جهان سیاسی از هم گسیخته و تقسیم شده میان کشورها،قدرتهاو منطقه ها.مطالعه ای که هم شکل جهانی سیاست و ترتیب و توالی قدرتها را در نظر دارد و هم اشکال منطقه ای آن را بررسی می کند.

ژئوپولیتیک نوعی روش تحلیل سیاسی است که در نیمه اول قرن بیستم رواج داشت،ودر آن بر نقش جغرافیا در روابط بین الملل تأکید می شد.نظریه پردازان ژئوپولیتیک بر این نکته تأکید دارند که مرزهای سیاسی طبیعی و دسترسی به آبراهه های مهم برای بقای یک ملت،ضرورت حیاتی دارد(ازغندی،۱۳۷۴: ۱۶)

 

ژئوپولیتیک در مراحل نخستین خود به منزله شیوه ویژه ای از اندیشیدن علمی، در محتوای پروژه امپریالیستی شماری از حکومتها و قدرتهای نیمه نخست قرن بیستم توانست “جهانی اندیشیدن”را در مطالعات سیاسی متداول سازد و دیدگاههای عمومی روشنی از جهان سیاسی به دست دهد.در همان حال،این دانش توانست استراتژیهای ویژه ای را برای رسیدن به اهداف مورد نظر در برابر رقیبان در اختیار حکومتها قرار دهد.

در مطالعه موقعیتهای ژئوپولیتیک در مناطق گوناگون یا در کشورها،معمولا منابع و امکاناتی که توجه قدرتها را جلب نمایند،مانند منابع طبیعی معدنی و ثروتی،یا واقع شدن بر سر راههای عمده بازرگانی بین المللی در خشکی یا دریا یا قرار گرفتن در کنار تنگه های حساس استراتژیک،نقش عمده ای در طرح ریزی سیاستهای منطقه ای و جهانی دارند.شاید موارد زیر نمونه های گویایی از چگونگی توجه ژئوپولیتیک به این موارد باشد:

الف-“موقعیت جغرافیایی کشورها در مجاورت یک ابر قدرت ” بویژه در دوران سیاست مهار کردن، مانند مو قعیت ایران،ترکیه و افغانستان در همسایگی شوروی پیشین در دوران “جنگ سرد”

ب- قرار گرفتن بر سر راههای حساس و تنگه های استراتژیک،ماننداهمیت ترکیه در کنار تنگه های بسفر و داردانل برای جلوگیری از نفوذ شوروی پیشین به دریاهای آزاد جهان در دوران جنگ سرد.

ج- موقعیت جغرافیایی کشور در کنار یا بر سر راه صدور منابع کمیاب که مورد نیاز فراوان جهان باشد،مانند موقعیت استثنایی ایران میان دو انبار اصلی تأمین کننده انرژی جهان قرن بیست و یکم،یعنی خلیج فارس و دریای خزر (مجتهدزاده؛۱۳۸۱: ۱۲۹).

ژئوپولیتیک از سوی دیگر،مبحثی گسترده و مادر است که در روند مطالعه و برحسب دیدگاههای گوناگون مطالعه، نیم پیکر واژه ای آن به صورت پیشوند “ژئو”در برابر دیدگاههای گوناگون سیاسی- اقتصادی-جغرافیایی در آمده و مباحث نوینی را راهبری می کند.در حال حاضر متداولترین دیدگاهها در این راستا عبارتندازمباحث:

“ژئواکونومیک”،”ژئواستراتژیک”،”هیدروپولیتیک”،”ژئوکالچر”و…(مجتهدزاده؛۱۳۸۱: ۱۳۰).

شناخت ژئوپولیتیک،بخشی از یک فن قدیمی است که در هیأت کلاسیک خود بر جغرافیا به عنوان عامل تعیین کننده اصلی رفتار یک دولت تأکید می کند(فولر،۱۳۷۷: ۲).

فهرست

۲-۱ تعاریف ژئوپولیتیک از دیدگاه های مختلف…. ۱

۲-۲ مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپولیتیک…. ۳

۲-۳ مفهوم ژئوپولیتیک در روند تاریخی… ۴

۲-۴ ریشه یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم.. ۴

۲-۵ ژئوپولیتیک و قدرت جهانی… ۶

۲-۵-۱ مکتب ژئوپولیتیک آلمان ( مکتب فضایی ). ۹

۲-۵-۲ عقاید ژئواستراتژیکی ماهان.. ۹

۲-۵-۳ عقاید تز هارتلند مکیندر. ۱۳

۲-۶  ژئوپلیتیک چگونه مورد استفاده قرار میگیرد ؟. ۱۸

۲-۷ قلمرو دریایی : حقوق دریاها ۲۰

۲-۷-۱ کلیات… ۲۰

۲-۷-۲ نحوه تحدید حدود مناطق دریایی… ۲۵

 موضوعات :
جغرافیا

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *