no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی
doc
فروردین ۲۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 60 تومان
تعداد صفحات: 83 صفحه
۴,۹۵۰ تومان
۴,۹۵۰ تومان – خرید

دانلود سمینار مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی


دانلود سمینار مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۸۳ صفحه

 خلاصه ای از فایل

اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام در گزارشگری مالی

تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون بخشی از پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود.

شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست می یابند از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند. توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته غافل باشند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در بکارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[۱] ای عمل کند(بال و روبین[۲]، ۲۰۰۹).

در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. بنابراین علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تعدیل سود خالص جهت انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می کند(منبع پیشین). اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و وجوه نقد مربوط به آن است که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است. در صورتی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نکته است که سود حسابداری از جریان نقدی عملیاتی بیشتر است.

البته باید توجه داشت که این تفاوت بدلیل بکارگیری اصول حسابداری مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزینه ها (اصل شناخت درآمد[۳] و اصل تطابق[۴]) است. تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این است که اقلام تعهدی زایده اعمال نظر[۵] مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادهای مالی است. اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکت ها آزادی عملی نسبی داده است.

وقتی که مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند. مثلا اگر مدیریت درآمد فروش را زودتر شناسایی کند، حساب های دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد یافت. یا در صورتی که مدیریت بدهی ناشی از هزینه های تضمین کالا را کمتر شناسایی کند، بدهی های جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی به مبلغی کمتر گزارش خواهد شد و چون سرمایه گذاران به رقم سود توجه می کنند با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد(دمرجان و همکاران[۶]، ۲۰۱۰).

سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده سعی دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد کنند. از این رو سود خالص باید توان کمک به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به توجه به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود در این است که اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال تغیرات مثبت (افزایش) در موجودی کالا احتمالا بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه است.

به طور مشابه افزایش حساب های پرداختنی بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامین کنندگان کالا و خدمات است که ممکن است در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا مشکلات اعتباری ایجاد شود. بنابراین اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد.توجه به کیفیت اقلام تعهدی حتی در شناسایی دستکاری سود توسط مدیریت نیز سودمند خواهد بود. برای مثال توجه به تغییرات حساب های دریافتنی باعث آشکار شدن نکات مهمی در مورد تعجیل یا تاخیر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یکی از ابزارهای دستکاری سود توسط مدیریت خواهد شد(دمرجان و همکاران[۷]، ۲۰۱۰).

فهرست

۲-۲-۱)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری
۲-۲-۱-۱)حسابداری تعهدی
۲-۲-۱-۲)مفهوم اقلام تعهدی
۲-۲-۱-۳)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری
۲-۲-۱-۴)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی
۲-۲-۱-۵)کیفیت اقلام تعهدی
۲-۲-۱-۶)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران
۲-۲-۳)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی
۲-۲-۳-۱)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام
۲-۲-۳-۲)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن
۲-۲-۳-۳)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی
۲-۲-۳-۴)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی
۲-۲-۳-۵)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه
۲-۲-۴)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی
۲-۲-۴-۱)وجه نقد و چارچوب نظری
۲-۲-۴-۲)حرکت به سوی جریان های نقدی
۲-۲-۴-۳)اهمیت جریان های نقدی
۲-۲-۴-۴)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی
۲-۲-۴-۵)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی
۲-۲-۴-۶)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی
۲-۲-۴-۷)حساسیت جریان نقدی وجه نقد
۲-۲-۴-۸)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی
۲-۲-۴-۹)ارتباط وجه نقد با سود
۲-۲-۴-۱۰)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد
۲-۲-۵)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی
۲-۲-۵-۱)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود
۲-۲-۵-۲)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران
۲-۲-۵-۳)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها
۲-۲-۵-۴)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی
۲-۲-۵-۵)قابلیت پیش بینی سود
۲-۲-۵-۶)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی
۲-۲-۵-۷)پیش بینی سود توسط تحلیل گران
۲-۲-۵-۸)پیش بینی سود توسط مدیران
۲-۲-۶)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان
۲-۲-۶-۱)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده
۲-۲-۶-۲)دلایل واکنش های متفاوت بازار
۲-۲-۶-۳)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی
۲-۲-۶-۴)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد
۲-۲-۶-۵)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی
۲-۲-۷) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری
۲-۲-۸)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش
۲-۲-۸-۱)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
۲-۲-۸-۲)پژوهش های انجام شده در داخل کشور
۲-۲-۹)خلاصه نتایج پژوهش
۲-۲-۱۰)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها

 موضوعات :
حسابداری

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *